ხაჭაპურიძე და პარტნიორები

KH & PARTNERS

გთავაზობთ შედეგს და არა მომსახურებას!

შალვა ხაჭაპურიძე

keTili iyos Tqveni mobrZaneba.

“xaWapuriZe da partniorebi” saqarTveloSi moRvawe, yvelaze didi, wamyvani, farTo specializaciis mqone iuridiuli kompaniaa. gaecniT erT sivrceSi gaerTianebul 50 unikalur samarTlebriv serviss, 50 advokats, Cvens gamarjvebebs. gvsurs movisminoT Tqveni miznebis Sesaxeb, dagvikavSirdiT, Cven warmatebiT gadavwyvetT Tqvens gamowvevebs.

xdtysfy thsfl smdty ufbvfh]dt,s=

Salva xaWapuriZe

95%

მოგებული საქმე

112,236

კმაყოფილი კლიენტი

50

ადვოკატი

1000

პარტნიორი კომპანია

50

სერვისი

– ჩვენი კლიენტები –

– შეფასებები –

ნ. დემეტრაძე

იურიდიული კომპანია ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ასოცირებული პარტნიორის, ადვოკატ ზურაბ ვანიშვილის ბრწყინვალედ წარმართული სამართლებრივი დავის შედეგად შევძელით საბაჟო დეპარტამენთთან 109. 791. 16 ლარის დაკისრებასთან დაკავშირებული დავა მოგვეგო. მადლობა ადვოკატ ზურაბ ვანიშვილს.

კ. ხეცურიანი

შ.პ.ს.  ,,ელფი“  საქართველოში, კვების სფეროში ლიდერი კომპანიაა. ჩვენ  ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“  ადვოკატების  პაატა ლობჟანიძისა და შალვა ხაჭაპურიძის მეშვეობით შევძელით მოგვეგო 170 (ას სამოცდაათი) სარჩელი და მოწინააღგმდეგე მხარისგან დავიბრუნეთ 3 მილიონ ლარზე მეტი თანხა.

პ. ჩახნაშვილი

2007 წლის 7 ნოემბერს, როდესაც ტელეკომპანია „იმედში“ ძალოვნები შეიჭრნენ მე ტელევიზიის მე-3 სართულზე ვიყავი. იმ პერიოდში ბადრი პატარკაციშვილის საქველმოქმედო ფონდის გენერალური დირექტორი გახლდით, შესაბამისად  მოხდა ჩხრეკა ჩემს ოფისშიც. ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძის მეშვეობით შესაძლებელი შეიქნა  ჩემს მიმართ არ შეკერილიყო ყალბი ბრალდების საქმე.

ს. წ.

უკანონოდ დამაკავეს ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით. იურიდიული კომპანია ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორებს“ ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ შეძლო უდანაშაულო ადამიანი გავემართლებინე. მოსამართლე ვალერიან ბუგიანაშვილი.

ი. კირიანიკოვი

ვარ რუსეთის მოქალაქე, საქართველოში შემექნმნა საიმიგრაციო პრობლემა  დახმარებისათვის მივმართე იურიდიულ კომპანია  ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორებს“. ადვოკატ ირაკლი კოკაიას მეშვეობით ყველა ჩემი საიმიგრაციო პრობლემა მოგვარდა.

ი. თელია

ნარკო დანაშაულის ბრალდებით უკანონოდ დაგვაკავეს მე და ჩემი მეუღლე. სახლში დარჩნენ ჩვენი მცირეწლოვანი შვილები. ჩვენი უდანაშაულოება დავამტკიცეთ ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ადვოკატების  შალვა ხაჭაპურიძისა და დავით სანაძის მეშვეობით. მეუღლეს თავად პროკურატურამ მოუხსნა ბრალდება, ხოლო ჩემს მიმართ გამოტანილი იქნა გამამართლებელი განაჩენი და მე გავთავისუფლდი სხდომის დარბაზიდან.

ს. ჰაჯისალიჰოღლუ

,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ადვოკატის  ბატონ ვახტანგ კვანტალიანის დახმარებით სასამართლო დავა მოვუგე ცნობილ კომპანიებს “ჯეოსელისა” და “მაგთიკომის”.

შ. აბულაძე

ჩემს მიმართ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე სტრასბურგის სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღო. ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე.

ტ. პაგაშვილი

აფთიაქზე ყაჩაღური თავდასხმის ბრალდებით პირველმა და სააპელაციო ინსტანციებმა მომისაჯეს  14 წლით პატიმრობა. უზენაეს სასამართლოში  საქმეში ჩაერთო ადოკატი ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე, შედეგად  უზენაესმა სასამართლომ მცნო  უდანაშაულოდ და გამამართლა.

ა. ნუცუბიძე

საგადასახადო სამსახურმა სასამართლოს მიმართა ჩემს კომპანიას დაკისრებოდა 12 მილიონი ლარი. ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ადვოკატმა პაატა ლობჟანიძემ  სამივე ინსტანციაში საქმე ჩემს სასარგებლოდ დაამთავრა.

ე.ა.

უკანონოდ დამაპატიმრეს  მძიმე დანაშაულის ბრალდებით. ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ დაამტკიცა ჩემი უდანაშაულობა და შედეგად თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ელენე გოგუაძემ გამამართლა.

გ. ამირიძე

მსჯავრდებული  ვიყავი დანაშაულის შეუტყობინებლობისათვის, მელოდებოდა პატიმრობა 3–დან 6 წლამდე. ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“ ადვოკატმა დავით სანაძემ დაამტკიცა ჩემი უდანაშაულობა და სასამართლომ გამამართლა.