- კორპორატიული მომსახურეობა -

თქვენს ბიზნეს ესაჭიროება კვალიფიციური იურიდიული სერვისი ?

მოგვმართეთ.

 

სერვისები:

 • ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორები”ს იურისტები მოახდენენ სამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაციას, ცვლილებებს, გარდაქმნას, შერწყმას, გაყოფას, ფილიალების რეგისტრაციას, საბანკო ანგარიშის გახსნას;
 • საჯარო რეესტრი;
 • ,,KH & PARTNERS” თანამშრომლები  გაგიწევენ საბროკერო სერვისს და საინვესტიციო პროექტების იურიდიული მხარდაჭერას;
 • ბიზნესის შეძენასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და გარიგებები, ხელშეკრულებები თანამშრომლებთან და სხვა იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან, წარმომადგენლობა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან საქართველოში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს სამართლებრივ ურთიერთობებში ჩართულობა როგორც საქართველოში ისე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში;
 • ,,KH & PARTNERS” ადვოკატები მოახდენენ კომპანიის  რეგისტრაციას  RS. პორტალზე, სპეციალური სტატუსის მოპოვებას, ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭებას;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი (რატომ და როგორ მივიღოთ იგი, საერთაშორისო კომპანიის მქონე კომპანიებისთვის დაწესებული საგადასახადო შეღავათები);
 • საქართველოს საგადასახადო რეზიდენტობა და ID  ნომერი;
 • საბანკო და საფინანსო ოპერაციების წარმოება საქართველოსა და უცხოურ საფინანსო ირგანიზაციებთან, სესხები და წილობრივი ინვესტიციები;
 • ანგარიშების გახსნა და ურთიერთობები შვეიცარიის ბანკებთან;
 • ოფშორული კომპანიების რეგისტრაცია და/ანდა შეძენა;
 • კომერციული რისკების იდენტიფიცირება და ანალიზი ახლად შექმნილი ან არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობების ფარგლებში;
 • ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორებისადვოკატები მოახდენენ ფასიანი ქაღალდების ემისიებისა და მათთან დაკავშირებული ტრანზაქციების სამართლებრივ უზრუნველყოფას;
 • ,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების” ადვოკატები მოახდენენ აქციონერთა კრებების მოწვევას და ჩატარებას, ოქმების შედგენას, ცვლილებების განხორციელებას, დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას;
 • საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებთან დავების დარეგულირება;
 • კომპანიის აქტივების ყიდვა გაყიდვა, ურთიერთობა დებიტორებთან;
 • უძრავი ქონება და მშენებლობა, სამშენებრო ნებართვის მოპოვება;
 • ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვება;
 • ,,KH & PARTNERS” ადვოკატები მიგაღებინებენ მონაწილეობას აუქციონებში;
 • ინტელექტუალური საკუთრება და სავაჭრო ნიშნები;
 • ,,KH & PARTNERS” ადვოკატები განახორციელებენ ბიზნესის სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ დაცვას;
 • გაკოტრება და ბიზნესის ანტიკრიზისული დაცვა;
 • ბიზნესის ლობისტური მომსახურეობა, საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება და წარდგენა, სამართლებრივი მხარდაჭერა;
 • მედიაცია;
 • ნებისმიერი სფეროს საქართველოს და უცხოეთის ექსპერთთა ჯგუფის მომსახურეობა.
 • სასამართლო წარმომადგენლობა საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოებში, საერთაშორისო არბიტრაჟებში, საკონსტიტუციო სასამართლოში და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
 • სააღსრულებლო სამართალი.
 • კერძო დაცვის სამსახურის მომსახურება.
 • კერძო დეტექტივის მომსახურება;
 • პროფესიული თარგმნა.