- ბანკები ფინანსები -

ნებისმიერი სახის იურიდიული მომსახურება ერთ სივრცეში

,,KH &  PARTNERS“ ს საბანკო სამართლის  იურისტები ბანკებს, ონლაინ ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს,  ფასიანი ქაღალდების ბაზრის პროფესიონალ მონაწილეებს,  ფინანსურ ინსტიტუტებსა და ინვესტორებს, მოქალაქეებს გთავაზობთ  ყოვლისმომცველ იურიდიულ მომსახურეობას.

სერვისები:

 • იურიდიული მომსახურეობა საბანკო, საკრედიტო ორგანიზაციების, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე და სხვა ფინანსური ორგანიზაციების შექმნაში, რეგისტრაციაში, რეორგანიზაციასა და ლიცენზირებაში;
 • იურიდიული მომსახურეობა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან და სხვა მარეგულირებელ ორგანოებთან რეგისტრაციისა და ლიცენზირების საკითხებში;
 • იურიდიული მომსახურეობა ახალი საბანკო და ფინანსური პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავებასა და დანერგვაში, მასთან დაკავშირებული სათანადო სამართლებრივი დოკუმენტაციის შემუშავება;
 • ფინანსური ტრანზაქციების იურიდიული მხარდაჭერა;
 • კაპიტალის ბაზრის ტრანზაქციები;
 • ფასიანი ქაღალდების გამოშვება და მიმოქცევა;
 • ვაჭრობის ფინანსები;
 • გირავნობით და სხვა სახის უზრუნველყოფით საკრედიტო ოპერაციების უზრუნველყოფა;
 • პრობლემური ვალების რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული კონსულტაციების განხორციელება;
 • უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღიარება და აღსრულება;
 • კომერციული ან საბანკო საიდუმლოების ინფორმაციის გამჟღავნებით მიყენებული  ზიანის სამართლებრივი მხარდაჭერა;
 • ფიზიკური პირების საბანკო და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ყველა საჭირო სამართლებრივი მომსახურეობა;
 • ანაბრები და სესხები ფიზიკურ პირებზე;
 • Საკრედიტო ბარათები;
 • იპოთეკა;
 • ოფშორულ ბანკებთან და კერძო ბანკიგთან დაკავშირებული პროდუქტების სამართლებრივი მართვის მომსახურეობა;
 • ფინანსური ოპერაციების დაბეგვრის სამართლებრივი კონსულტაცია და მომსახურეობა;
 • სატრანსფერო ფასები ბანკებისა და ფინანსური ინსტიტუტებისთვის. შიდა კონტროლის სისტემების ტესტირება და ოპტიმიზაცია;
 • SLA ხელშეკრულებების საგადასახადო ასპექტები და მათი ანალოგები, ჰეჯირების საგადასახადო ასპექტები, დამხმარე დოკუმენტაციის  ტესტირება და ოპტიმიზაცია  საქართველოს საგადასახადო ორგანოებისა და სასამართლო პრაქტიკის  გათვალისწინებით;
 • M&A ტრანზაქციების საგადასახადო მხარდაჭერა და კომპანიების ჯგუფების, მათ შორის საერთაშორისო ელემენტის მქონე კომპანიების რესტრუქტურიზაცია;
 • საგადასახადო სამსახურთან დავის წარმოება, დავების წინასასამართლო დარეგულირება, საარბიტრაჟო  და საერთო სასამართლოებში დავების წარმოება;