- აუდიტი და ბუღალტერია -

,,KH & PARTNERS “ გაგიწევთ მაღალკვალიფიციურ აუდიტორულ და საბუღალტრო მომსახურეობას.

იურიდიული კომპანია ,,KH & PARTNERS“- საქმიანობაში ადუტი და საბუღალტრო მომსახურება ერთ ერთი წამყვანი სფეროა – ჩვენი კომპანია პარტნიორობს მსოფლიოში აღიარებულ უცხოურ და ქართულ აუდიტორულ კომპანიებთან, შესაბამისად ჩვენი კლიენტები უზრუნველყოფილნი არიან აუდიტორული და საბუღალტრო მომსახურებით: 

,,KH & PARTNERS“-ს აუდოტორული და საბუღალტრო სერვისები:

აუდიტი და ბუღალტერია KH & Partnesr ხაჭაპურიძე და პარტნიორები
 • აუდიტორული მომსახურეობა;
 • ფინანსური აუდიტი-აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) შესაბამისად;
 • თემატური აუდიტი-დანახარჯის, კრედიტორების, დებიტორების და სხვა ფინანსური საკითხების მიმოხილვა და დასკვნის გაცემა;
 • ფინანსური ანგარიშების შედგენა-ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში წარსადგენად ფინანსური ანგარიშების შედგენა;
 • საგადასახადო მიმოხილვა- ხანდაზმულობის პერიოდის სრული საგადასახადო აუდიტი, რისკების შეფასება და რეკომენდაციები;
 • თემატური საგადასახადო მიმოხილვა (აუდიტი)კომპანიის საგადასახადო რისკების გზების გამოსწორება;
 • აუდიტორული დასკვნა;
 • ბუღალტრული პროგრამების შერჩევა, დანერგვა, მართვა; 
 • საბუღალტრო ზედამხედველობა და მონიტორინგი;
 • დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა;
 • საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა;
 • ბუღალტრული აღრიცხვა;
 • საგადასახადო კალენდრის წარმოება;
 • საბუღალტრო ექსპერტიზა.