კორპორატიული მომსახურება

მთავარი 5 კორპორატიული მომსახურება

,, KH &  PARTNERS “ თავიანთ მომხმარებლებს სთავაზობს კორპორატიული მომსახურეობის  ახლებულ ფორმატს, როგორიცაა: საკითხის მრავალმხრივი კვლევა, ფართო სპეციალიზაციის მრავალრიცხოვან იურისტთა გუნდი, კომუნიკაციის სისწრაფე და  სამართლებრივი ბრძოლა  სრულ გამარჯვებამდე! 

სერვისები:

 • სამეწარმეო სუბიექტების  რეგისტრაცია, ცვლილებები, გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა, ფილიალების რეგისტრაცია. კომპანიის კორპორაციული სტრუქტურირება, საბანკო ანგარიშის გახსნა;
 • საჯარო რეესტრი; 
 • სანოტარო მომსახურეობის უზრუნველყოფა;
 • აუდიტი და საბუღალტრო მომსახურება; 
 • საბროკერო სერვისი და საინვესტიციო პროექტების იურიდიული  მხარდაჭერა;
 • ბიზნესის შეძენასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და გარიგებები, ხელშეკრულებები თანამშრომლებთან და სხვა იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან, წარმომადგენლობა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან  საქართველოში და მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს სამართლებრივ ურთიერთობებში ჩართულობა როგორც საქართველოში ისე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში;
 • .. რეგისტრაცია R.S. პორტალზე, სპეციალური სტატუსის მოპოვება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში და ანგარიშის გახსნა); ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭება;
 • საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი (რატომ და როგორ მივიღოთ იგი, საერთაშორისო კომპანიის მქონე კომპანიებისთვის დაწესებული საგადასახადო შეღავათები);
 • საქართველოს საგადასახადო რეზიდენტობა და IdD ნომერი.
 • საბანკო და საფინანსო ოპერაციების წარმოება საქართველოსა და უცხოურ საფინანსო ირგანიზაციებთან, სესხები და წილობრივი ინვესტიციები;
 • ანგარიშების გახსნა და ურთიერთობები შვეიცარიის ბანკებთან;
 • ოფშორული კომპანიების რეგისტრაცია და/ანდა შეძენა;
 • კომერციული რისკების იდენტიფიცირება და ანალიზი ახლად შექმნილი ან არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობების ფარგლებში;
 • შრომითი ხელშეკრულებების დადება, წარმომადგენლობა შრომით დავებში
 • ბიზნესისა და აქტივების რეორგანიზაციასა და რესტრუქტურიზაციაში კვალიფიციური სამართლებრივი მხარდაჭერა
 • საწარმოს რედომიცილება;
 • ფასიანი ქაღალდების ემისიებისა და მათთან დაკავშირებული ტრანზაქციების სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
 • ბიზნეს გარიგებების მართვა და იურიდიული მხარდაჭერა, მოლაპარაკებიდან დაწყებული, გარიგების დასრულებამდე;
 • დირექტორის, დამფუძნებლის, აქციონერთა კრებების მოწვევა და ჩატარება, ოქმების შედგენა, ცვლილებების განხორციელება, დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებების აღსრულება
 • საბაჟო რეჟიმები;
 • საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებთან დავების დარეგულირება;  
 • კომპანიის აქტივების ყიდვა გაყიდვა, ურთიერთობა დებიტორებთან
 • უძრავი ქონებების გარიგებების იურიდიული და ფინანსური აუდიტი და რეგისტრაცია;
 • უძრავი ქონება და მშენებლობა, სამშენებრო ნებართვის მოპოვება;
 • ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვება;
 • აუქციონი;
 • ინფორმაციის სამართლებრივი დაცულობა;
 • ანტიმონოპოლიური რეგულირება;
 • ინტელექტუალური საკუთრება და სავაჭრო ნიშნები;
 • ბიზნესის სისხლის  სამართლებრივი დაცვა;
 • ბიზნესის ადმინისტრაციული დაცვა
 • გაკოტრება და ბიზნესის ანტიკრიზისული დაცვა;
 • ბიზნესის ლობისტური მომსახურეობა, საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება და წარდგენა, სამართლებრივი მხარდაჭერა;
 • მედიაცია;
 • ნებისმიერი სფეროს საქართველოს და უცხოეთის ექსპერთთა ჯგუფის მომსახურეობა. (სამართლებრივი, საფინანსო, ბუღალტრული, აუდიტორული, სასაქონლო და სხვა ექსპერტიზების ჩატარება.)
 • სასამართლო წარმომადგენლობა საქართველოს სამივე ინსტანციის სასამართლოებში, საერთაშორისო არბიტრაჟებში, საკონსტიტუციო სასამართლოში და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
 • სააღსრულებლო სამართალი.
 • კერძო დეტექტივის მომსახურეობა;
 • პროფესიული თარგმნა.