კომერციული დავები

ეკონომიკური საქმიანობის პროცესში მეწარმეებსა და იურიდიულ პირებს შორის წარმოიქმნება კომერციული დავა, რომელიც ყველაზე ხშირად დაკავშირებულია სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევასთან და იმ ზიანის ანაზღაურებასთან, რომელიც ერთმა ბიზნეს სუბიექტმა მიაყენა მეორეს.

 მომსახურება

  • ხელშეკრულების შედგენა და აუდიტი;
  • დავის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
  • აქტივებისა და ქონების დაცვის სქემების შემუშავება;
  • ექსპერტიზის ორგანიზება;
  • მოლაპარაკებების წარმოება და სასამართლოსთვის მტკიცებულებათა ბაზის ფორმირება;
  • მედიაცია კომერციულ დავებში;
  • წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოებში.