მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატის მორიგი გამარჯვება სამოქალაქო საქმეზე

სამოქალაქო  საქმეზე, სრულად დაკმაყოფილდა  თ. შ. ს სარჩელი და მოწინააღმდეგე მხარეს დაევალა საცხოვრებელი ბინის გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში გადაცემა, ასევე დაეკისრა მიუღებელი შემოსავლის სახით ქირის გადახდა თვეში 650 ლარის ოდენობით გადაწყვეტილების აღსრულებამდე, ასევე ყველა საპროცესო ხარჯის ანაზღაურება. (,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“  ადვოკატი დავით სანაძე.)