მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატმა მსჯავრდებული გაამართლა.

გ. ა. დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით ცნობილ იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2021 წლის 15 სექტემბრის განაჩენით საქმე #1ბ/306 –21. (ადვოკატი: დავით სანაძე.)