მოგებული საქმეები ->,,KH & PARTNERS“ ადვოკატის მიერ შრომითი დავა მოგებულია

სამოქალაქო საქმეზე, სასამართლოს მიერ  დაკმაყოფილდა ნ. ბ. სარჩელი შრომით დავაზე სსიპ საბავშო ბაღების სააგენტოს წინააღმდეგ და მოწინააღმდეგე  მხარეს დაეკისრა ანაზღაურება განაცდურისათვის. (,,ხაჭაპურიძე და პარტნიორების“  ადვოკატი დავით სანაძე.)